بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی سیب

پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه ، یقه ، ریشه عملا در همه کشور های سیب خیز جهان شیوع دارد. خسارت این بیماری در کشورهای خارج که اغلب از پایه های کوتاه سیب استفاده میکنند بیشتر است.

ادامه مطلب

پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی

اولین علایم بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی زمانی که میوه گوجه‌فرنگی به مرحله بلوغ سبز رسیده باشد دیده می‌شود. این علایم شامل زرد شدن برگ‌های پیر…

ادامه مطلب

12